Logo Schuurman Total Boat Care

Privacybeleid

SCHUURMAN TOTAL BOAT CARE ALGEMENE AANNEMINGS-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.

Zowel Business naar Consument (B2C) als Business naar Business (B2B)

Dit zijn de Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Schuurman Total Boat Care hierna te noemen (STBC).  Statutair gevestigd: Biezenveld 33, 7943MB Meppel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.G. (Roelof Geert) Schuurman, directeur en eigenaar. (DGA)

Het bedrijf is gevestigd op: Setheweg 14b, 7942 LB te Meppel. (Nederland) Tevens is onderdeel van STBC de internetpagina www.schuurmanboatcare.nl en alle hieruit voortvloeiende Social Media pagina’s en de daar uit voortvloeiende internet shop voor wederverkoop consumenten goederen voor de watersport in de breedste zin des woord. Het logo en de kleurstelling van het logo behoren tot het intellectuele eigendom van STBC en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming in woord, geschrift en afbeeldingen zonder schriftelijke toestemming van R.G. Schuurman, DGA STBC. 

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel op 14-7-2022

ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

  1. STBC : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een consument. b. Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met STBC
  2. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
  3. Partijen: STBC en de consument, zoals onder a en b omschreven.
  4. Partijen: STBC  en andere rechtspersonen zoals in de wet bedoeld als bedrijven die voor overeenkomst een KvK inschrijfnummer en B.T.W. ID nummer kunnen overdragen.
  5. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. Onder dit begrip vallen ook een casco of een vaartuig in aanbouw.
  6. Regieovereenkomst: een overeenkomst waarin de partijen geen vaste prijs afspreken, maar waarin ze uitgaan van een vergoeding voor de werkelijke kosten, zoals arbeidsloon en materiaal plus een opslagpercentage.
  7. Aannemingsovereenkomst: een overeenkomst waarin partijen wel een vaste prijs afspreken.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat, en iedere overeenkomst die: – gesloten is tussen STBC en consument en STBC en andere ondernemers zoals  bedoeld in de wet met KvK en BTW id nummer. Deze heeft  – betrekking heeft op de koop, verkoop, bouw, verbouw, afbouw, inbouw, reparatie of het onderhoud van onder meer vaartuigen, watersportartikelen en/of onderdelen daarvan. Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle nadere overeenkomsten die voortkomen uit het bovenstaande aanbod of de bovenstaande overeenkomst.

ARTIKEL 3 – AANBOD/ OFFERTE

1. STBC brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.

2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als STBC direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.

3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag STBC zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.

4. STBC geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de zaken en/of werkzaamheden die hij gaat leveren of verrichten. Daarbij voegt STBC – voor zover dat kan en nuttig is – ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of bestekken. Ook vermeldt hij in zijn aanbod: datum en jaar  – de prijzen inclusief eventuele bijkomende kosten; – maten, gewicht en eventueel motorvermogen, snelheid en merk/type; – of er sprake is van een variabele of een vaste prijs/aanneemsom; – of er sprake is van een regieovereenkomst, en zo ja, met of zonder richtprijs. Een regieovereenkomst is een overeenkomst zonder vaste prijs (zie artikel 1e). Richt het aanbod zich op in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband houden, dan vermeldt het aanbod de afzonderlijke prijs (aanneemsom) en de duur van deze in- en verbouwingen.

5. STBC vermeldt in zijn aanbod wanneer hij met de werkzaamheden begint en/of geeft een indicatie van de levertijd.

6. Bij een aanbod voor een in- of verbouwing of reparatie ontvangt de consument mogelijk ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen. Deze documenten blijven het intellectuele eigendom van degene die ze heeft verstrekt. De consument mag ze niet aan anderen uit handengeven, behalve als dat voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is.

               7. Bij elk aanbod is voor de andere partij dan STBC een exemplaar van deze algemene                                                                       voorwaarden beschikbaar.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument en/of ondernemer of onderneming  het aanbod van STBC accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument en/of ondernemer of onderneming.

2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.

3. Bij een schriftelijke overeenkomst zal STBC altijd een afschrift aan de consument en/of ondernemer of onderneming geven.

4. Een overeenkomst voor een verbouwing of reparatie geldt alleen voor werkzaamheden die STBC er redelijkerwijs kan voorzien.

ARTIKEL 5 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

Vaste kooprijs/vaste aanneemsom: (regie overeenkomst)

  1. Als STBC  en opdrachtgever dit niet expliciet anders zijn overeengekomen, geldt voor de overeenkomst een vaste koopprijs of een vaste aanneemsom.
  2. Daarop zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. Als de opdrachtgever aan STBC vraagt om meer, of andere werkzaamheden te doen dan afgesproken, kan STBC de prijs verhogen. Dit kan hij alleen doen als hij de opdrachtgever tijdig op de prijsverhoging heeft gewezen of als de opdrachtgever de prijsverhoging redelijkerwijs had kunnen voorzien.

b. STBC kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de opdrachtgever.

c. Als STBC de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken, mag hij de extra kosten die hieruit voortvloeien in rekening brengen. Dit mag hij alleen doen als de oorzaken voor de wijziging of onderbreking niet aan hem zijn toe te rekenen en hij deze niet had kunnen voorzien toen hij de prijsafspraak maakte.

d. Als STBC de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken of als de omvang van de werkzaamheden veel groter blijkt te zijn dan voorzien, moet STBC de werkzaamheden direct stopzetten. Vervolgens moet hij met de opdrachtgever overleggen of hij de werkzaamheden al dan niet voortzet en zo ja, hoe. STBC heeft in ieder geval recht op een vergoeding voor het werk dat hij al gedaan heeft en voor de kosten die daarmee verband houden.

e. Als bij de overeenkomst aanvullende overeenkomsten horen die een bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, moet STBC dat aan de opdrachtgever melden.

Variabele koopprijs/variabele aanneemsom:

1. Als STBC en de consument een variabele koopprijs of variabele aanneemsom zijn overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. Als er meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of – verlaging optreedt die van invloed is op de koopprijs of aanneemsom, berekent de ondernemer deze door. Dit doet hij op verzoek van de partij die daar het meest belang bij heeft. Voorwaarde is dat er nog niet is geleverd en/of de bedoelde werkzaamheden nog niet volledig zijn uitgevoerd. STBC berekent een prijsverhoging echter niet volledig door, als hij die door een tijdige bestelling had kunnen voorkomen. Onder een prijsverhoging of -verlaging valt ook een wisselkoerswijziging van de valuta waarmee het toegeleverde materiaal of product is betaald. Daarbij gaat het om een wijziging ten opzichte van de wisselkoers die gehanteerd is bij het berekenen van de oorspronkelijke koopprijs of aanneemsom.

b. STBC kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de opdrachtgever

c. Als STBC meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst te maken krijgt met een verhoging of verlaging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringspremies van zijn medewerkers, kan hij deze doorberekenen. Voorwaarde is dat het gaat om een loonsverhoging of -verlaging die is opgelegd door de cao of loonregeling waar de ondernemer aan gebonden is en/of dat het gaat om sociale premies die voor zijn rekening komen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de wijziging van invloed is op de aanneemsom.

d. Als door de prijsverhogingen die genoemd zijn in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, mag de opdrachtgever de koopovereenkomst ontbinden.

Regieovereenkomst:

  • Als de ondernemer en de consument een regieovereenkomst hebben gesloten en daarin een richtprijs hebben afgesproken, mag een verhoging of verlaging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Voorwaarde is dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd volgens de omschrijving in de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – LEVERTIJD

1. Onder levertijd wordt de tijdsduur verstaan tussen: a. de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten of waarop de opdracht tot bouw, ver-, af- of inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven; en b. de overeengekomen leveringsdatum af bedrijf of depot van de ondernemer in Nederland.

2. Zodra de ondernemer weet dat de levertijd mogelijk overschreden wordt, moet hij dit schriftelijk aan de consument laten weten. Daarbij moet hij vermelden wat de reden van de overschrijding is en (zo mogelijk) hoeveel langer de levertijd wordt.

3. Is er een vertraging ontstaan die het redelijkerwijs voorzienbare gevolg is van een nalatigheid van de consument, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van die vertraging. Ook moet de consument de eventuele kosten betalen die door deze nalatigheid ontstaan. Onder nalatigheid wordt verstaan dat de consument niet voldoet aan een verplichting die hij tegenover de ondernemer heeft met betrekking tot de te leveren zaak. Hiervan is in ieder geval sprake als de consument – ondanks een tijdige aanmaning – niet op tijd het (opeisbare) bedrag betaalt dat hij aan de ondernemer verschuldigd is.

4. Is de levertijd met meer dan 15% overschreden en zijn de oorzaken daarvan aan de ondernemer toe te rekenen? Dan is de ondernemer in verzuim als: a. de consument hem schriftelijk op zijn tekortkomingen heeft gewezen (in gebreke heeft gesteld), waarbij hij hem een redelijke termijn heeft gegeven om zijn verplichtingen na te komen; en b. de ondernemer zijn verplichtingen binnen deze termijn niet is nagekomen. De consument hoeft de ondernemer niet in gebreke te stellen als het voor de ondernemer blijvend onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen of als de ondernemer heeft laten weten dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen. Als de ondernemer in verzuim is, heeft de consument het recht om de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden conform artikel 20 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 7 – LEVERING

1. De levering vindt plaats af bedrijf van de ondernemer in Nederland. Als er vóór de levering een proefvaart is, vindt de levering plaats op de locatie die voor de proefvaart is afgesproken.

2. Vóór de levering van het vaartuig of van de andere bestelde zaken geeft de ondernemer de consument de gelegenheid om het vaartuig of de andere zaken te (laten) inspecteren. Als het gaat om reparaties, verbouw-, inbouw-, afbouw- of onderhoudswerkzaamheden biedt de ondernemer de consument vóór oplevering de gelegenheid om deze werkzaamheden te (laten) inspecteren. Als er een (leverings)proefvaart is afgesproken, biedt de ondernemer de consument de Juni 2018 gelegenheid om die proefvaart te maken vóór de levering van het vaartuig of de oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden.

3. Nadat de ondernemer de consument heeft uitgenodigd om de inspectie en/of de (leverings)proefvaart uit te voeren, moet de consument binnen 28 dagen van deze gelegenheid gebruikmaken. Doet hij dat niet, dan wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd, behalve als er bij de consument sprake is van overmacht.

4. Zodra de levering heeft plaatsgevonden of – op grond van lid 3 – geacht wordt te hebben plaatsgevonden, gaat het risico voor het geleverde over op de consument.

5. Als de consument het vaartuig of de andere zaken na de levering niet (op tijd) komt afhalen, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de consument.

ARTIKEL 8 – VERVANGEN ONDERDELEN EN INRUIL

1. Als er een onderhouds-of reparatieopdracht bepaalde onderdelen zijn vervangen, kan de consument de vervangen onderdelen alleen terugkrijgen als hij daar bij de opdrachtverstrekking expliciet om heeft gevraagd. Dit geldt niet voor onderdelen die de ondernemer vanwege garantieclaims moet bewaren. In dat geval krijgt de consument de onderdelen pas terug nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument aanspraak kan maken op enige vergoeding hiervoor.

2. Bij de koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak kunnen de partijen afspreken dat de consument een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt. In dat geval wordt het ingeruilde vaartuig of de ingeruilde zaak pas eigendom van de ondernemer als de consument deze feitelijk heeft geleverd. Als de consument het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken totdat het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak is geleverd, blijft hij aansprakelijk voor schade of verlies ervan. Daarbij maakt het niet uit wat de oorzaak van die schade of dat verlies is.

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). Ook staat hij ervoor in dat de geleverde zaak die eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik en – voor zover dat is afgesproken – voor een bijzonder gebruik. Daarbij geldt dat alle omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen.

2. Als de geleverde zaak niet beantwoordt aan de koopovereenkomst, heeft de consument recht op kosteloos herstel of vervanging, of op nalevering van een ontbrekende zaak. Voorwaarde is dat de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld (op zijn tekortkomingen heeft gewezen), waarbij hij hem een redelijke termijn voor herstel heeft gegeven. Mocht herstel, vervanging of nalevering niet mogelijk zijn of voldoet de ondernemer niet binnen redelijke termijn aan deze verplichting, dan heeft de consument recht op prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst conform artikel 20 van deze voorwaarden.

3. De ondernemer staat ervoor in dat de werkzaamheden die hij verricht, beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en deugdelijk materiaal.

4. Behalve als er wegens specifieke eisen andere afspraken zijn gemaakt, zijn bij de uitvoering van de overeenkomst de volgende afwijkingen toegestaan: – ± 1% lengte over de stevens; – ± 1% breedte over alles; – ± 1% holte; – ± 5% diepgang; – ± 2% stahoogte onder de balken; – ± 1% maximale hoogte boven wateroppervlak; – ± 10% gewicht; – ± 5% motorvermogen; en – ± 10% snelheid (bij standaarduitrusting).

5. De ondernemer staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het vaartuig of van andere zaken, als hij dit ontwerp niet zelf heeft aangeleverd. Ook staat de ondernemer niet in voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de consument heeft bepaald dat ze gebruikt moeten worden of die de consument zelf heeft geleverd. Als de ondernemer weet of kan weten dat het ontwerp of de materialen bepaalde tekortkomingen hebben, moet hij de consument daarop attenderen.

6. De ondernemer staat niet in voor: Juni 2018 a. gebreken die na de oplevering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig gebruik of een gebrek aan zorgvuldigheid; b. gebreken die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht; c. schade die als gevolg van bovenstaande gebreken is ontstaan.

ARTIKEL 10 – EXTRA GARANTIE

1. Naast de garantie die in dit artikel wordt beschreven, blijven de wettelijke rechten van de consument onverminderd geldig.

2. De consument heeft geen garantie als hij uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat hij van de garantie afziet. In andere gevallen bedraagt de garantietermijn voor: a. nieuwe vaartuigen en andere zaken, waaronder ook nieuwe onderdelen en toebehoren: minimaal 12 maanden na verkoop; b. gebruikte vaartuigen met een aankoopbedrag van € 4.500,– of meer: minimaal 6 maanden na verkoop. Deze garantie geldt alleen voor gebruikte vaartuigen en niet voor gebruikte onderdelen en toebehoren; c. reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die door de ondernemer zijn aangenomen of uitbesteed, inclusief de daarbij gebruikte materialen: minimaal 3 maanden. Deze garantie geldt niet voor noodreparaties. De garantie houdt in dat de niet of niet-deugdelijk uitgevoerde overeenkomst alsnog op de juiste manier en binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd op de werf of in het bedrijf van de ondernemer. De garantietermijn begint op het tijdstip dat het vaartuig of de zaak (na de werkzaamheden) aan de consument is geleverd of overgedragen.

3. Geldt voor een vaartuig een garantietermijn van 6 maanden of minder en wordt het vaartuig binnen deze termijn een tijd niet gebruikt wegens winterstalling, dan wordt de garantietermijn verlengd met de periode van de winterstalling.

ARTIKEL 11 – HERSTEL BIJ NON-CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Gebreken die bij de koop of levering niet waarneembaar waren en gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan, worden hersteld op de werf van de ondernemer.

2. De consument moet zich voor de uitvoering van dit herstel wenden tot de ondernemer.

3. De consument kan het herstel, op kosten van de ondernemer, door een derde laten uitvoeren, als het herstel noodzakelijk is en de kosten ervan redelijk zijn. Om die redelijkheid vast te stellen wordt gekeken naar het prijsniveau van de ondernemer. De ondernemer beslist in overleg met de consument welk bedrijf het herstel zal kunnen gaan uitvoeren. Herstel door een derde is alléén mogelijk: a. als de ondernemer niet of niet tijdig in staat of bereid is om het gebrek op zijn eigen werf te herstellen; of b. als de noodzakelijke kosten om het vaartuig naar de werf van de ondernemer te vervoeren niet in verhouding staan tot de kosten van het herstel op die werf; of c. als vanwege de omstandigheden van de consument niet van hem kan worden verlangd dat hij het herstel op de werf van de ondernemer laat uitvoeren.

4. De consument kan geen aanspraak maken op herstel van gebreken: a. als de consument – nadat hij de gebreken heeft geconstateerd – deze niet binnen redelijke tijd aan de ondernemer heeft gemeld; b. als de ondernemer niet alsnog de gelegenheid heeft gekregen om de gebreken te herstellen; c. als derden zonder voorkennis of toestemming van de ondernemer werkzaamheden aan de betreffende zaak hebben verricht. Dit laatste geldt alleen voor garantiewerkzaamheden waar de consument een beroep op doet.

ARTIKEL 12 – BETALING

1. De consument moet de ondernemer voor de geleverde zaak of werkzaamheden betalen op het moment van de koop of levering. Hij mag dit alleen op een ander moment doen als de partijen dit met elkaar hebben afgesproken. De consument kan contant betalen of het verschuldigde bedrag tijdig (elektronisch) overmaken op een door de ondernemer genoemde bank- of girorekening. In het laatste geval moet hij ervoor zorgen dat het bedrag op het tijdstip van de koop of levering is bijgeschreven. Juni 2018

2. Als de partijen hebben afgesproken dat de consument in termijnen mag betalen, moet de consument zich houden aan de termijnen en percentages die in de overeenkomst zijn vastgesteld.

3. De ondernemer mag de consument bij de koop een vooruitbetaling vragen van maximaal 50% van de prijs.

ARTIKEL 13 – NIET-TIJDIGE BETALING

1. Als de consument zijn rekening niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.

2. Is de 14-dagentermijn die in lid 1 genoemd is verlopen en heeft de consument zijn rekening nog niet betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor gelden maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op: – 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-; – 10% over de volgende € 2.500,-; – 5% over de volgende € 5.000,-; – 1% over de volgende € 190.000,-; – 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.

ARTIKEL 14 – ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ REPARATIE EN ONDERHOUD

1. Als de consument niet op tijd betaalt voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, kan de ondernemer gebruikmaken van het retentierecht. Dit houdt in dat de ondernemer de zaak waaraan hij de werkzaamheden heeft verricht, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting, inventaris en overige toebehoren, niet aan de consument of een derde hoeft af te geven. Dit mag hij doen totdat de consument het totaal verschuldigde bedrag heeft betaald, inclusief de kosten die uit het retentierecht voortvloeien. De ondernemer mag het retentierecht niet gebruiken als de tekortkoming van de consument deze maatregel niet rechtvaardigt.

2. Het retentierecht van de ondernemer vervalt als de consument het geschil heeft gemeld bij de Geschillencommissie én hij het verschuldigde bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort. Zodra de commissie deze storting aan de ondernemer heeft bevestigd, moet deze de betreffende zaak en alles wat daarbij hoort, teruggeven. Het gaat hier om de Geschillencommissie die genoemd is in artikel 22 van deze voorwaarden.

3. Heeft de consument het verschuldigde bedrag na sommatie niet betaald, dan heeft de ondernemer het recht om het vaartuig te verkopen en te leveren, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Wel moet aan alle 3 de volgende voorwaarden zijn voldaan: a. De waarde van het vaartuig, inclusief alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, mag niet meer bedragen dan € 10.000,-. b. De ondernemer moet de consument per aangetekende brief hebben aangemaand om het verschuldigde bedrag te betalen en daarna moeten minimaal 6 maanden zijn verstreken waarin de consument niet heeft betaald en/of niet schriftelijk en gemotiveerd tegen de vordering is ingegaan. c. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 6 maanden moet de ondernemer de consument per deurwaardersexploot opnieuw hebben aangemaand om het verschuldigde bedrag binnen 21 dagen te betalen, waarna de consument opnieuw niet heeft betaald.

4. Het recht om het vaartuig te verkopen vervalt als de consument het geschil heeft gemeld bij de Geschillencommissie en het verschuldigde bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort. Het gaat hier om de Geschillencommissie die genoemd is in artikel 22 van deze voorwaarden.

5. Is de verkoopopbrengst van het vaartuig hoger dan het bedrag dat de consument aan de ondernemer verschuldigd was, dan moet de ondernemer dit verschil zo mogelijk aan de consument betalen.

6. Is het vaartuig verkocht en staat het nog te boek op naam van de consument, dan is de consument verplicht om mee te werken aan de beëindiging van deze teboekstelling. Juni 2018

ARTIKEL 15 – EXTRA ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ AANNEMING VAN WERK

1. Een vaartuig in aanbouw en alle materialen en toebehoren die hiervoor zijn bestemd, zijn het eigendom van de consument zodra deze zaken op de werf arriveren of op een andere plaats onder berusting van de ondernemer komen. Voorwaarde voor deze eigendomsoverdracht is dat de betreffende zaken door derden rechtsgeldig aan de ondernemer zijn overgedragen.

2. Pandrecht a. Door het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden heeft de consument – zich verplicht om de genoemde zaken en de verzekeringspenningen voor de vergoeding van eventuele schade daaraan, te verpanden. Dit pandrecht dient tot zekerheid van elk onbetaald deel van de aannemingssom voor zover de consument dat verschuldigd is, en voor verlies of schade die de ondernemer in dit verband lijdt. – de genoemde zaken aan de ondernemer in pand gegeven op het moment dat deze op de werf arriveren of op een andere plaats onder berusting van de ondernemer komen. b. De consument staat ervoor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de betreffende zaken vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan de ondernemer. c. De ondernemer mag pas tot uitwinning van de verpande zaken overgaan als hij een opeisbare vordering heeft op de consument en de consument met de nakoming daarvan in verzuim is. De ondernemer zal niet meer van de verpande zaken uitwinnen dan nodig is om de schuld van de consument te voldoen. d. Nadat de ondernemer van zijn uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal hij de consument daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. e. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om – als het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld – medewerking te verlenen aan de beëindiging van deze teboekstelling op zijn naam.

3. Als een toeleverancier een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt voor een of meer van de zaken die in lid 1 zijn genoemd, moet de ondernemer dat aan de consument melden. Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat de ondernemer de betreffende zaken pas in eigendom krijgt als voldaan is aan een voorwaarde die de leverancier heeft gesteld. Vervolgens gaat het eigendom van de zaken rechtsgeldig over naar de consument. Zodra aan deze voorwaarde is voldaan, moet de ondernemer dat aan de consument melden.

4. Geldt er voor een of meer zaken een eigendomsvoorbehoud en is het eigendom van deze zaken daarom nog niet rechtsgeldig overgedragen op de consument, dan heeft de consument het recht om zijn toekomstige betalingsverplichtingen op te schorten, totdat de zaken wel in eigendom zijn overgedragen.

5. Zodra de zaken die genoemd zijn in lid 1 het eigendom zijn van de consument, heeft deze het recht om ze door, of namens de ondernemer te laten vastleggen en te (laten) waarmerken, om zo zijn aanspraken op deze zaken veilig te stellen en zijn eigendom te identificeren. Als de ondernemer aan de consument bevestigt dat de genoemde zaken zijn aangekomen, houdt dat in dat de ondernemer deze zaken (desgewenst apart) bewaart voor de consument.

ARTIKEL 16 -ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE ZAKEN

1. Als de consument een zaak en/of onderdelen van de ondernemer koopt, sluiten ze hiervoor een koop-/verkoopovereenkomst. De betreffende zaak en/of onderdelen (inclusief alle materialen en toebehoren die voor de zaak bestemd zijn) worden geacht aan de consument te zijn geleverd op het moment dat de partijen overeenstemming hebben bereikt en de consument een aanbetaling heeft gedaan.

2. De levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dat betekent dat de geleverde zaken eigendom blijven van de ondernemer zolang de consument niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit de koop-/verkoopovereenkomst heeft voldaan. Onder die betalingsverplichtingen vallen ook de verzekeringskosten die in lid 4 zijn genoemd.

3. Vanaf het moment van de levering draagt de consument de risico’s die met de verkochte zaak gepaard gaan.

4. De ondernemer is verplicht om de zaak (ten behoeve van de consument) te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal vanaf het moment van de levering tot het moment dat de consument de volledige koopsom heeft betaald. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de consument.

5. Zolang de consument nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, mag hij de geleverde zaken niet gebruiken, behalve voor de afhandeling van de koop-/verkoopovereenkomst. Juni 2018 Ook mag hij de geleverde zaken niet bezwaren (bijvoorbeeld door er een hypotheek op te nemen), verkopen of op een andere manier aan een ander overdragen (vervreemden).

6. De ondernemer heeft vóór de genoemde eigendomsoverdracht op elk moment toegang tot de geleverde zaken, waar die zich ook bevinden.

7. Zodra de consument een of meer van zijn verplichtingen tegenover de ondernemer niet nakomt, worden alle vorderingen die de ondernemer op de consument heeft, direct en volledig opeisbaar. Ook is de ondernemer dan bevoegd om gebruik te maken van de rechten die hij op basis van het eigendomsvoorbehoud heeft (zie lid 2). Dit betekent onder meer dat hij de geleverde zaak zelf in eigendom mag nemen. Heeft de consument al een deel van de koopprijs betaald, dan is de ondernemer verplicht om dat deel, onder aftrek van kosten, terug te betalen. Om van deze rechten gebruik te maken, hoeft de ondernemer geen toestemming van de rechter nodig, maar moet hij zich wel houden aan de bepalingen in artikel 13 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 17 – VERZEKERING BIJ NIEUW-, VER- EN AFBOUW

1. De ondernemer moet een vaartuig in aanbouw en de materialen, uitrustingsstukken en verdere toebehoren die voor de nieuwbouw of verbouw bestemd zijn, op zijn naam te verzekeren tegen alle risico’s die een Nederlandse Beurs-cascopolis voor aanbouw, of een gelijkwaardige polis, dekt. De verzekering moet dekking bieden tijdens de periode dat de genoemde zaken zich op of aan de werf bevinden en tijdens de inspectie en de proefvaart tot aan het moment van de levering.

2. De ondernemer draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringsgelden over aan de consument voor zover het gaat om het bedrag dat de consument als aanbetaling heeft voldaan. De ondernemer meldt dit aan de verzekeraar. Daarnaast moet de ondernemer de consument waarschuwen als de verzekeringsovereenkomst dreigt te vervallen. De consument heeft het recht om zijn betalingen op te schorten zolang de ondernemer niet heeft aangetoond dat hij aan de genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3. De verzekeringsgelden die bij schade worden uitgekeerd, zullen worden gebruikt om die schade te herstellen op de manier en tegen de kosten die de partijen samen overeenkomen.

4. De bepaling in lid 3 geldt niet als het vaartuig ‘total loss’ wordt verklaard. In dat geval kan de overeenkomst worden ontbonden, behalve als de ondernemer alsnog tijdig conform de overeenkomst kan leveren.

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID

1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die de consument lijdt, als die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer of aan personen die voor hem werken. Onder personen die voor de ondernemer werken, vallen zowel personen die bij de ondernemer in dienst zijn als personen die door de ondernemer zijn aangesteld voor de uitvoering van de door de consument opgedragen werkzaamheden.

2. De consument is aansprakelijk voor schade van de ondernemer als die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de consument of de zijnen.

ARTIKEL 19 – OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt een gebeurtenis of situatie verstaan die niet te voorzien was en die tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd. Er is alleen sprake van overmacht als: a. de ondernemer deze gebeurtenis of situatie niet kon vermijden; en b. deze gebeurtenis of situatie niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor rekening van de ondernemer moet komen.

2. Onder overmacht valt ook een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd zijn geleverd, behalve als die vertraging te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

3. Als de overmacht situatie ertoe leidt dat de ondernemer werkzaamheden opschort, hoeft de consument voor die periode ook niet aan zijn verplichtingen tegenover de ondernemer te voldoen.

4. Betreft de overeenkomst reparatie-, bouw-, verbouw-, inbouw- of afbouwwerkzaamheden en wordt de overeenkomst vanwege overmacht ontbonden, dan heeft de ondernemer recht op een vergoeding van de kosten voor de al uitgevoerde werkzaamheden. Dit geldt alleen als de consument voordeel heeft gehad van de verrichte werkzaamheden en de kosten zijn gemaakt vóórdat te verwachten was dat de overmacht situatie zou leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

5. De ondernemer kan zich niet op overmacht beroepen als de overmacht situatie is ontstaan nadat de ondernemer in verzuim is geraakt.

ARTIKEL 20 – OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. Als een van de partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, mag de andere partij haar eigen verplichtingen opschorten. Als een van de partijen haar verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk nakomt, mag de andere partij haar verplichtingen alleen opschorten voor zover de tekortkoming van de eerste partij dat rechtvaardigt.

2. Als een van de partijen in verzuim is, mag de andere partij de overeenkomst ontbinden. Dit geldt niet als de tekortkoming van de eerste partij – vanwege haar bijzondere karakter of geringe betekenis – die ontbinding niet rechtvaardigt.

3. Betreft de te ontbinden overeenkomst een vaartuig dat op naam van de consument te boek is gesteld, dan is de consument verplicht om mee te werken aan de beëindiging van deze teboekstelling op zijn naam.

ARTIKEL 21 – KLACHTEN

1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.

2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten. 3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.

4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 22 – GESCHILLENREGELING

1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: a. Het geschil gaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument. b. De overeenkomst betreft diensten of zaken die de ondernemer aan de consument gaat leveren of heeft geleverd. c. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als: a. de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend; b. de ondernemer en de consument samen niet tot een oplossing zijn gekomen; c. het geschil aan de Geschillencommissie is voorgelegd binnen 12 maanden nadat de consument zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend; d. het geschil aan de commissie is voorgelegd in de vorm van een brief of in een andere vorm die door de commissie is bepaald.

3. De Geschillencommissie neemt in principe alleen geschillen in behandeling die een financieel belang hebben van maximaal € 14.000,-. Heeft een geschil een financieel belang van meer dan € 14.000,-, dan kan de commissie dit alleen behandelen als beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen.

4. Als een consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer verplicht om dat te accepteren. Als de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen om binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij – als de consument niet binnen die 5 weken reageert – een procedure bij de rechtbank kan starten.

5. Bij de behandeling van het geschil en het doen van de uitspraak volgt de Geschillencommissie het reglement dat voor de commissie geldt. Desgevraagd wordt dit reglement naar de consument en/of de ondernemer toegestuurd. De uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.  

6. Alleen de rechter en de genoemde Geschillencommissie zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de ondernemer en de consument.

Scroll naar boven